Menu:


 

JĀNIS PĀVILS II, BĪSKAPS, DIEVA KALPU KALPS –

MŪŽĪGAI LIETAS PIEMIŅAI

 

Lai labāk aprūpētu ticīgos viņu garīgajās vajadzībās, augsti godājamais Brālis, Rīgas arhibīskaps – metropolīts Jānis Pujats, ir lūdzis Apustulisko Krēslu lielā ticīgo skaita dēļ atdalīt no viņa pārvaldītās arhidiecēzes noteiktu teritoriju jaunas diecēzes dibināšanai. To ir atbalstījis arī apustuliskais nuncijs Latvijā, augsti godājamais Brālis, Husto Mullors Garsija, Volisinas titulārais arhibīskaps, kā arī savu piekrišanu ir izteicis Vatikāna Valsts Sekretariāts. Un tāpēc Mēs, kas pildām smago visa Kunga ganāmpulka Augstā Gana pienākumu, uzskatām, ka dvēseļu pestīšanas labad piekrišana ir dodama.

Tātad ar Mūsu Visaugstākā Ganītāja varu nolemjam sekojošo:

No Rīgas arhidiecēzes atdalām Daugavpils, Dagdas, Aglonas, Preiļu, Līvānu, Vakarkļānu, Rēzeknes, Ludzas, Nautrānu un Viļakas dekanātus un no šīm atšķirtajām teritorijām nodibinām jaunu – Rēzeknes - Aglonas – diecēzi, kuras robežas ir minēto dekanātu robežas. Jaunās diecēzes bīskapa sēdekli nosakām Rēzeknē, Jēzus Sirds godam veltītajā Rēzeknes draudzes baznīcā, to ieceļot katedrāles pakāpē un godā un piešķirot tai pienācīgās privilēģijas.

Vienlaikus līdzkatedrāles titulu un godu ar pienācīgajām privilēģijām piešķiram Latvijas svētvietai, Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas godam veltītajai baznīcai, kas atrodas Aglonā.

Turklāt Rēzeknes - Aglonas bīskapam piešķiram visas insignijas, priekšrocības un tiesības, kā arī uzliekam visas saistības un pienākumus, kādi ir citiem ordinārijiem saskaņā ar kanonu normām.

Jauno diecēzi un tās bīskapu pakļaujam Rīgas arhibīskapam - metropolītam kanonisko likumu robežās. Turklāt uzdodam tuvākā laikā pēc vispārējām Baznīcas likumu normām nodibināt Konsultātoru Padomi, kas bīskapam palīdzētu ar padomu un darbu.

Jaunā diecēzes virsgana uzturēšanai, saskaņā ar 122. kanonu, paredzēta likumīgā daļa no Kūrijas ienākumiem, ticīgo ziedojumiem un Baznīcas īpašumiem, kas līdz šim bija Rīgas arhibīskapa pārziņā.

Attiecībā uz diecēzes semināra dibināšanu un priesteru kandidātu izglītošanu jāievēro vispārējie Baznīcas likumu priekšraksti, sevišķi Kongregācijas „de Institutione Catholica” noteiktās normas. Atsevišķiem semināra audzēkņiem jāsniedz īpaša izglītība filozofijā un teoloģijā, sūtot tos un arī priesterus, ja iespējams, tālākām studijām Romā.

Kas attiecas uz nodibinātās diecēzes pārvaldīšanu, Baznīcas īpašumiem diecēzes administratora izvēlēšanu „sede vacante”, ticīgo tiesības un pienākumi, kas Baznīcas kanonos paredzēti, jāievēro visā to pilnībā.

Līdz ar diecēzes faktisko nodibināšanas brīdi, t. i., publisku izsludināšanu, tajā tiek pierakstīti (inkardinēti) visi šajā teritorijā strādājošie priesteri, bet semināra audzēkņi paliek inkardinēti vai tiek inkardinēti tajā teritorijā, kur tie likumīgi pierakstīti (ubi habent domicilium).

Akti un dokumenti, kas attiecas uz jaundibinātās diecēzes klēru, ticīgajiem un Baznīcas īpašumiem, no Rīgas diecēzes Kūrijas pārsūtāmi uz Rēzeknes - Aglonas diecēzes Kūriju. Uzraudzību pār to uzticam apustuliskajam nuncijam, godājamajam Brālim Husto Mulloram Garsijam, dodot viņam tiesības šim uzdevumam deliģēt ikvienu augstākās kārtas garīdznieku un uzliekot par pienākumu nosūtīt saraksta autentisku eksemplāru Bīskapu lietas kārtojošajai kongregācijai Romā.

Nosakām, ka šis Mūsu lēmums stājas spēkā jebkurā gadījumā.

Dots Romā, pie sv. Pētera, 1995. gada 2. decembrī

Mūsu Pontifikāta 18. gadā.

 

 
Copyright © 2013-2022 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze