Menu:


PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA POSMA VI SVĒTDIENA

Attēlu rezultāti vaicājumam “wedding at cana”      Šīs svētdienas Evaņģēlija fragments, kas ietver Kalna sprediķī izteiktās svētības, aicina mūs no jauna iedziļināties Dieva Vārda bagātībās.   
  Svētības  teicienus nereti attēlo kā Jaunās Derības līdzinieku desmit baušļiem, tādu kā kristiešu ētiku, kas ir pārāka par Vecās Derības baušļiem. Ar šādu uzskatu tiek pilnīgi pārprasta Jēzus vārdu jēga. Jēzus vienmēr atzinis baušļus par pašsaprotami spēkā esošiem (sal., piem., Mk 10, 19; Lk 16, 17); Kalna sprediķī otrās plāksnes baušļi tiek iekļauti un padziļināti, bet ne atcelti (Mt 5, 21-48). Tas būtu arī diametrāli pretēji pamatprincipam, kas lasāms pirms  Jēzus sacītā par baušļiem: „Nedomājiet, ka es esmu nācis atmest Likumu vai praviešus, es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt.” (Mt 5, 17)

     Jēzus svētības teicienos ietvertie paradoksi ataino ticīgā patieso situāciju pasaulē, ko atkārtoti rakstījis Pāvils no savas apustuļa dzīves un ciešanu pieredzes (sal. 2 Kor 6, 8-10). Tas, ka Lūkasa evaņģēlija svētības teicienos ir  mierinājums un apsolījums, Pāvilam ir apustuļa dzīves pieredze. Viņš jūtas “kā pēdējais”, kā nāvei nolemts un kļuvis par izsmieklu pasaulei, bez mājām, lamāts un zākāts (sal. 1 Kor 4, 9-13). Un tomēr viņš pieredz bezgalīgu prieku; tieši kā nolemtais, kas atteicies no sevis, lai nestu cilvēkiem Kristu, viņš piedzīvo iekšējo saikni starp krustu un augšāmcelšanos: mēs tiekam nodoti nāvē „lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā.” (2 Kor 4, 11)

    Kristus joprojām cieš savos vēstnešos, vēl joprojām Viņa vieta ir pie krusta. Taču Viņš ir negrozāmi augšāmcēlies. Un, ja arī Jēzus vēstnesis šajā pasaulē vēl dzīvo Jēzus ciešanu stāstā, tomēr tajā ir jūtams augšāmcelšanās spožums, un tas rada prieku, „svētīgumu”, kas ir lielāks nekā laime, uz kuru viņš varēja cerēt pasaules ceļos. Tikai tagad viņš zina, kas īsti ir „laime”, kas patiess „svētīgums”, un ierauga, cik nožēlojams bija tas, kas pēc ierastajām mērauklām jāuzskata par apmierinājumu un laimi. 

Jozefs Racingers/Benedikts XVI

Jēzus no Nācaretes, 69. 71. lpp.

   Ievietots: 9:15, 15.02.2019.                                                                                       radieceze.lv


______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze