Menu:


Lieldienu LAIKA VII SVĒTDIENA 

x    Šīs svētdienas Evaņģēlija fragmentā Jēzus lūdzas par mums. Mēs esam tie, kas ir ieradušies, lai ieticētu Viņam caur Apustulisko sludināšanu, ko ir saņēmusi Viņa Baznīca. 
        Jēzus apustuļiem parādīja savu godību un darīja zināmu Tēva vārdu un mīlestību, kura Viņam pret mums bija jau „pirms pasaules radīšanas”. Viņš atklāja, ka Viņš un Tēvs ir viens (sal. 14, 9).
 
Jēzus ir „pirmais un pēdējais” (sal. Is 44, 6), Dāvida sakne (sal. Is 11, 10; 2 Sam 7, 12), – kā tas teiks Otrajā lasījumā.
Mākoņu un tumsas ieskauts – kā Dievs Sinaja kalnā (sal. Izc  19,16) – Viņš ir „Karalis… Visaugstais pār visu zemi, ” – kā tas tiek dziedāts šīsdienas Psalmā.

Paaugstināts pie Dieva labās rokas – kā to redz Stefans – Pirmajā lasījumā – Kungs aicina mūs caur Baznīcu – Viņa Līgavu.

Viņš mūs aicina pie „dzīvības koka”, uz kopību ar Dievu. Tas ir Viņa mīlestības mērķis, Viņa glābšanas mērķis no visas mūžības, – ka katrs no mums ienāks Vissvētākās Trīsvienības dzīvē, lai „būtu pilnīgi vienoti” ar Tēvu un Dēlu Garā.

Stāsts par Stefanu – pirmo mocekli – parāda kā mums atbildēt Viņa aicinājumam.

Stefans redz Cilvēka Dēlu godībā un nomirst ar piedošanas un pašuzupurēšanās vārdiem uz savām lūpām kā Jēzus (sal. Apd 7,  56–60; Mt 26, 64–65; Lk 23:24, 46).

Arī mums, gaidot Viņa tiesas dienas atnākšanu, ir jāatdod savs gars Tēvam, jālūdz un jāupurē savu dzīvi mīlestībā pret mūsu brāļiem. Savus apsolījumus mēs atjaunojam katrā svētajā Misē, ikreiz, kad ejam saņemt Viņa dzīvības dāvanu.

Viņa aicinājumam mēs atbildam, izkliedzot mūsu pašu aicinājumu: „Amen! Nāc, Kungs Jēzu!

Un, esot savstarpējā kopībā, mēs atbildam uz mūsu Kunga lūgšanu: „Lai viņi visi ir viens, kā tāpat kā tu, Tēvs, manī un es tevī.”

Amerikāņu teologs-apoloģēts Skots Hāns

   
radieceze.lv

                                                                                                                                          
                                                                                   

______________________________________________________________________
Copyright © 2013-2019 Romas katoļu Baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze